რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Home Building Engineered Hardwood Flooring
Deciding and agreeing for a home renovation project is just the beginning of the journey that could take months to compete and can cause a lot of inconvenience and stress to you and your family. Following the below mentioned tips and preparation can greatly minimize the stress a great deal.

The first decision is whether you would reside in the same house duri ng renovation or temporarily shift out. If renovation is just for one place like bathroom or kitchen, its possible to remain staying there with a few adjustments. But if the entire house needs a renovation, it could stretch to a few months and its best to shift to any temporary abode like arented apartment or a hotel.

But one needs to remember that the total cost incurred for remodeling by you must never exceed the value that your home value can support. Its advisable to limit it to anything between 6-10 percent of total home value to get decent returns. Create a list of priorities based on what sells in a kitchen and ensure to meet them. Without compromising on architecture, opt for simplicity and add some wow features like extra drawers, pull out pantry etc. Now just enjoy the great bargain received for the house.

Post a Comment