რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Home Building Finding the Right Location for Your New Home
All items stored during renovation should be neatly and carefully packed in neatly labeled boxed to help you locate and find items easily once you are restoring them. Additionally, top required items should be placed on top. The first decision is whether you would reside in the same house duri ng renovation or temporarily shift.

Deciding and agreeing for a home renovation project is just the beginning of the journey that could take months to compete and can cause a lot of inconvenience and stress to you and your family. Following the below mentioned tips and preparation can greatly minimize the stress a great deal.
But one needs to remember that the total cost incurred for remodeling by you must never exceed the value that your home value can support. Its advisable to limit it to anything between 6-10 percent of total home value to get decent returns. Create a list of priorities based on what sells in a kitchen and ensure to meet them. Without compromising on architecture, opt for simplicity and add some wow features like extra drawers, pull out pantry etc. Now just enjoy the great bargain received for the house.

Post a Comment