რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Corporate Going Up? Highest New York Residential Skyscrapers
Deciding and agreeing for a home renovation project is just the beginning of the journey that could take months to compete and can cause a lot of inconvenience and stress to you and your family. Following the below mentioned tips and preparation can greatly minimize the stress a great deal.

The first decision is whether you would reside in the same house during renovation or temporarily shift out. If renovation is just for one place like bathroom or kitchen, its possible to remain staying there with a few adjustments. But if the entire house needs a renovation, it could stretch to a few months and its best to shift to any temporary abode like a rented apartment or a hotel.

Get into a frank and direct conversation with your contractor and get a frank estimate of both time and budget. It͛s a smart move to plan for about 10-15% extra of given estimate on both accounts. All items stored during renovation should be neatly and carefully packed in neatly labeled boxed to help you locate and find items easily once you are restoring them. Additionally, top required items should be placed on top. Little preparation will land you with a much smoother and convenient house.

Post a Comment